صفحه آرشیو

معرفی

معرفی

مرکز دادرسی‌ امام زمان (ع) (۲)

از نشانه‌های‌ ظهور در مسجد کوفه‌ ‌در منابع‌ فراوانی‌ فرو ریختن‌ دیوار مسجد اعظم‌ کوفه‌ را در شمار نشانه‌های‌ ظهور آخرین‌ امام‌ نور بر شمرده‌اند،۲۵ که‌ در برخی‌…

مرکز دادرسی‌ امام زمان (ع) (۲)

از نشانه‌های‌ ظهور در مسجد کوفه‌ ‌در منابع‌ فراوانی‌ فرو ریختن‌ دیوار مسجد اعظم‌ کوفه‌ را در شمار نشانه‌های‌ ظهور آخرین‌ امام‌ نور بر شمرده‌اند،۲۵ که‌ در برخی‌…

مرکز دادرسی‌ امام زمان (ع) (۲)

از نشانه‌های‌ ظهور در مسجد کوفه‌ ‌در منابع‌ فراوانی‌ فرو ریختن‌ دیوار مسجد اعظم‌ کوفه‌ را در شمار نشانه‌های‌ ظهور آخرین‌ امام‌ نور بر شمرده‌اند،۲۵ که‌ در برخی‌…

مرکز دادرسی‌ امام زمان (ع) (۳)

مسجد کوفه‌ از منظر پیشوایان‌ ‌در مورد ویژگی‌های‌ مسجد کوفه‌ از دیدگاه‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ همین‌ مقدار بسنده‌ کرده، فضایل‌ برجسته‌ی‌ آن‌ را از منظر احادیث‌…

مرکز دادرسی‌ امام زمان (ع) (۳)

مسجد کوفه‌ از منظر پیشوایان‌ ‌در مورد ویژگی‌های‌ مسجد کوفه‌ از دیدگاه‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ همین‌ مقدار بسنده‌ کرده، فضایل‌ برجسته‌ی‌ آن‌ را از منظر احادیث‌…

مرکز دادرسی‌ امام زمان (ع) (۳)

مسجد کوفه‌ از منظر پیشوایان‌ ‌در مورد ویژگی‌های‌ مسجد کوفه‌ از دیدگاه‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ همین‌ مقدار بسنده‌ کرده، فضایل‌ برجسته‌ی‌ آن‌ را از منظر احادیث‌…