صفحه آرشیو

معنا و ریشه آمین

معنا و ریشه آمین

معنا و ریشه آمین خلاصه پرسش ریشه و فلسفه کلمه «آمین» چیست؟ آیا این کلمه در قرآن آمده و نیز آیا ربطی به «آمن» خدای مصریان باستان دارد؟ پرسش ریشه و فلسفه کلمه «آمین» چیست؟ ارتباط این کلمه بین سه دین بزرگ…