صفحه آرشیو

مغیرة ابن شعبه

بیست و هشتم شعبان

۱- مرگ مغیره ابن شعبه (۵۰ هجری قمری) ۲- رحلت عالم فرزانه "ملاحسینقلی همدانی" (۱۳۱۱ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله شیخ مرتضی زاهد (۱۳۷۱ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت الله سید مهدی شیرازی (۱۳۸۰ هجری قمری) --- ۱- مرگ مغیره ابن شعبه…