صفحه آرشیو

مـؤسسة آمـوزشـي و پـژوهشـي امام خمينـي(ره)

مـؤسسه آمـوزشـی و پـژوهشـی امام خمینـی(ره)

مـؤسسه آمـوزشـی و پـژوهشـی امام خمینـی(ره) تاریخ تاسیس ۱۳۷۴ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مؤسسه از آغاز تا امروز حوزه‌های علمیه از دیرباز تاکنون، مسئولیت پاسداری از کیان اعتقادی جامعه اسلامی را بر دوش…