صفحه آرشیو

مقایسه عرفان ابن عربی و تائویی

مقایسه عرفان ابن عربی و تائویی

بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم

اشارهکتاب Sufism and Taoism، نوشته توشیهیکو ایزوتسو از جمله کتاب های خوب و تاثیرگذار در زمینه مطالعات تطبیقی ادیان است. در این کتاب عرفان ابن عربی و تائویی، با یکدیگر مقایسه شده اند. آشنایی خوب نویسنده با این دو مکتب عرفانی و همچنین تفکیک…