آیا فرشتگان، یا مخلوقات دیگری بودند که به جهت داشتن مقام والا،‌ خداوند آنان را از سجده بر آدم(ع) معاف کرده باشد؟ پرسش آیا فرشتگانی یا مخلوقات دیگری بودند که به جهت بالایی مقام یا هر دلیل دیگر، دستوری برای سجده به حضرت آدم(ع) نگرفته باشند؟ پاسخ اجمالی در آیاتی از قرآن به خودداری شیطان […]

در موضوع فرق میان ملائکه به ملکوتی و جبروتی چند نکته را باید در نظر داشت: ریشه لغوی کلمه «ملائکه» از «مَلَک» است که به معنای اقتدار و سلطه داشتن بر چیزی است؛ چنان‌که ملکوت و جبروت نیز صیغه مبالغه است؛ ملکوت صیغه مبالغه مُلک و جبروت صیغه مبالغه جبر است.[۱] در نظر اهل حکمت، […]