صفحه آرشیو

ملّامحمدمحسن فیض کاشانی

بیست و دوم ربیع الثانی

بیست و دوم ربیع الثانی ۱- وفات موسی مبرقع (۲۹۶ هجری قمری) ۲- رحلت حکیم عارف و محدّث مفسّر ملّامحمدمحسن فیض کاشانی(۱۰۹۱ هجری قمری) ۳- درگذشت فقیه جلیل آیت اللَّه حائری قمی (۱۳۵۸ هجری قمری) --- ۱- وفات موسی مُبَرقَع…