صفحه آرشیو

منافات نداشتن بیان حوادث جزئی قرآن با جاودانه بودن آن

منافات نداشتن بیان حوادث جزئی قرآن با جاودانه بودن آن

منافات نداشتن بیان حوادث جزئی قرآن با جاودانه بودن آن چرا باید برای اختلاف میان همسران پیامبر (ص) آیه نازل می شد؟ با توجه به این که قرآن برای همه زمان ها و همه مردم است! آیا پرداختن به مسائل شخصی، نقص برای قرآن محسوب…