صفحه آرشیو

منزلت

پاسخ به شبهات حدیث منزلت

پاسخ به شبهات حدیث منزلت کلمه منزلت افاده عموم می‌کند داعی: اگر این اشکال را یکی از آقایان اهل مجلس می‌نمودند، تعجّبی نداشت، ولی از مثل شما خیلی تعجّب است. با اینکه اهل لسان و عالم به ادبیات عرب و مبانی اصولی هستید، چرا چنین بیانی…