صفحه آرشیو

منطقی بودن یا نبودن کفاره روزه عمدی

منطقی بودن یا نبودن کفاره روزه عمدی

منطقی بودن یا نبودن کفاره روزه عمدی آیا از لحاظ منطقی درست است که فردی عمداً یک روز روزه نگیرد و بابت آن ۶۰ روز روزه بگیرد؟ پرسش چگونه ممکن است فردی عمداً یک روز روزه نگیرد و بابت آن ۶۰ روز روزه بگیرد؟ یعنی اگر ماه رمضان را…