صفحه آرشیو

منظور از اولی الأمر

منظور از اولی الأمر

منظور از اولی الأمر آیه «اولی الامر» در شأن چه کسانی نازل شده است؟ پرسش آیه «از خداوند، پیامبرش و کسانی که دارای قدرت هستند، فرمان ببرید» در مورد چه اشخاصی نازل شده است؟ پاسخ اجمالی همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر…