صفحه آرشیو

موالی

جایگاه موالى در عصر پیامبر

جایگاه موالى در عصر پیامبر الف - جایگاه اجتماعى موالى در عصر پیامبر اهمیت مبحث از آن جهت است که از یک سو، رفتارهاى رسول اکرم به عنوان سیره عملى مطرح بوده و جنبه حجیّت پیدا مى‏کند، و از سوى دیگر وجود پیامبر همان طور که قرآن مى‏فرماید، براى…

گرایش «موالى» به «تشیع» و نقش آنان در گسترش تشیّع

گرایش «موالى» به «تشیع» و نقش آنان در گسترش تشیّع در فصل قبل نقش کلیدى اهل بیت در پشتیبانى و جذب موالى به مذهب شیعه را بررسى کردیم. مطالب ارائه شده در آن فصل بیانگر بستر و زمینه گرایش موالى به مذهب شیعه بود. در این بخش به علل گرایش موالى…

بهره‏مندى موالى از هدایت ها و حمایت‏هاى شیعه

بهره‏مندى موالى از هدایت ها و حمایت‏هاى شیعه در فصول گذشته در مورد ماهیّت مذهب تشیع و جایگاه شیعیان در جامعه اسلامى سخن گفتیم و همین طور درباره موالى مباحثى در ابعاد مختلف مطرح گردید؛ به گونه‏اى که ماهیت، نحوه پیدایش و گسترش آنان تا حدودى…

جایگاه موالى در عصر امویان و عباسیان

جایگاه موالى در عصر امویان و عباسیان ۸ ـ جایگاه موالى در عصر امویان الف ـ سفیانیان و موالى در دوران کوتاهى که امام على در رأس امور بود، کوشید تا «شریف را بر حقیر یا عرب را بر عجم برترى ندهد و نسبت به اُمرای عرب و رؤسای قبایل تکلّف و…

جایگاه موالى در عصر خلفا و امام علی

جایگاه موالى در عصر خلفا و امام علی ۴٫ جایگاه موالى در عصر خلافت ابوبکر همان طور که در قسمت «عوامل پیدایش و گسترش موالى» به تفصیل بیان گردید؛ فتوحات مسلمانان در خارج از مرزهاى اسلامى مخصوصاً به سوى امپراتورى ساسانى و مناطق فارس نشین سبب…

چگونگى پیدایش و گسترش «موالى»

چگونگى پیدایش و گسترش «موالى» ۱ ـ مفهوم‏ شناسى موالى الف ـ موالى در لغت واژه موالى جمع مولى و از ریشه «وَلاء» گرفته شده است.() در منابع مختلف، معانى متعدد و گاه متضادى براى ولاء بیان شده است. راغب آورده است: «وَلاء عبارت است از اینکه…

بررسى جایگاه سیاسى و اجتماعى شیعیان در قرن اول و دوم هجرى

بررسى جایگاه سیاسى و اجتماعى شیعیان در قرن اول و دوم هجرى الف ـ عصر خلفا نخستین اگر به کارگیرى سلمان فارسى و عمار یاسر را - که در مدت کوتاه منصبى به آنان واگذار شد() - استثنا بدانیم در بیشتر دوره خلفای سه گانه نخستین، شیعیان از امکانات…