گرایش «موالى» به «تشیع» و نقش آنان در گسترش تشیّع در فصل قبل نقش کلیدى اهل بیت در پشتیبانى و جذب موالى به مذهب شیعه را بررسى کردیم. مطالب ارائه شده در آن فصل بیانگر بستر و زمینه گرایش موالى به مذهب شیعه بود. در این بخش به علل گرایش موالى به تشیع و نقش […]

بهره‏مندى موالى از هدایت ها و حمایت‏هاى شیعه در فصول گذشته در مورد ماهیّت مذهب تشیع و جایگاه شیعیان در جامعه اسلامى سخن گفتیم و همین طور درباره موالى مباحثى در ابعاد مختلف مطرح گردید؛ به گونه‏اى که ماهیت، نحوه پیدایش و گسترش آنان تا حدودى براى ما روشن شد. اکنون با توجه به شواهد […]

جایگاه موالى در عصر امویان و عباسیان ۸ ـ جایگاه موالى در عصر امویان الف ـ سفیانیان و موالى در دوران کوتاهى که امام على در رأس امور بود، کوشید تا «شریف را بر حقیر یا عرب را بر عجم برترى ندهد و نسبت به اُمرای عرب و رؤسای قبایل تکلّف و تملّق نداشته باشد.»([۱]) […]

جایگاه موالى در عصر خلفا و امام علی ۴٫ جایگاه موالى در عصر خلافت ابوبکر همان طور که در قسمت «عوامل پیدایش و گسترش موالى» به تفصیل بیان گردید؛ فتوحات مسلمانان در خارج از مرزهاى اسلامى مخصوصاً به سوى امپراتورى ساسانى و مناطق فارس نشین سبب گسترش موالى گردید. نقطه آغاز این فتوحات چه در […]

جایگاه موالى در عصر پیامبر الف – جایگاه اجتماعى موالى در عصر پیامبر اهمیت مبحث از آن جهت است که از یک سو، رفتارهاى رسول اکرم به عنوان سیره عملى مطرح بوده و جنبه حجیّت پیدا مى‏کند، و از سوى دیگر وجود پیامبر همان طور که قرآن مى‏فرماید، براى ما اسوه است؛ لذا رفتار و […]

چگونگى پیدایش و گسترش «موالى» ۱ ـ مفهوم‏ شناسى موالى الف ـ موالى در لغت واژه موالى جمع مولى و از ریشه «وَلاء» گرفته شده است.([۱]) در منابع مختلف، معانى متعدد و گاه متضادى براى ولاء بیان شده است. راغب آورده است: «وَلاء عبارت است از اینکه دو شى‏ء یا بیشتر، به گونه‏اى پشت سر […]

بررسى جایگاه سیاسى و اجتماعى شیعیان در قرن اول و دوم هجرى الف ـ عصر خلفا نخستین اگر به کارگیرى سلمان فارسى و عمار یاسر را – که در مدت کوتاه منصبى به آنان واگذار شد([۱]) – استثنا بدانیم در بیشتر دوره خلفای سه گانه نخستین، شیعیان از امکانات سیاسى و اجتماعى مناسب بى‏بهره بودند. […]