صفحه آرشیو

موسسه تبلیغ و ارشاد

موسسه تبلیغ و ارشاد

موسسه تبلیغ و ارشاد تاریخ تاسیس ۱۴۱۰ ه.ق کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه در صحنه مبارزات گوناگونی که امتهای پیشین و پسین داشته ودارند، مبارزه فرهنگی همچون محور برای سایر مبارزات بوده است و به همین…