صفحه آرشیو

موسسه در راه حق

موسسه در راه حق

موسسه در راه حق http://shiastudies.com تاریخ تاسیس ۱۳۴۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه دهه چهل، دهه‌اى بود که گروهى مى کوشیدند از مذهب علیه مذهب استفاده کنند و این مطلب تازه اى نبود. آنان با القاى افکار مسموم و…