صفحه آرشیو

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت مدیره هیأت مدیره مؤسسه متشکل از ۵ یا ۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که به مدت ۲ سال توسط تولیت آستانه تعیین و منصوب می‌گردند. حدود اختیارات هیئت…