موسسه کتابشناسی شیعه(الاثر)  مؤسسه کتاب‎شناسی شیعه مجموعه‌ای فرهنگی و پژوهشی در قم که فعالیت آن پیرامون شناسایی و معرفی آثار و تألیفات شیعه و نویسندگان آنان است. این مؤسسه، دارای کتابخانه‌ای تخصصی و غنی بوده و با توجه به اهداف خود، طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف را در دستور کار خویش قرار داده است. تأسیس مؤسسه موسسه کتاب‎شناسی شیعه به […]