صفحه آرشیو

موسسه کتابشناسی شیعه(الاثر)

موسسه کتابشناسی شیعه(الاثر)

موسسه کتابشناسی شیعه(الاثر) مؤسسه کتاب‎شناسی شیعه مجموعه‌ای فرهنگی و پژوهشی در قم که فعالیت آن پیرامون شناسایی و معرفی آثار و تألیفات شیعه و نویسندگان آنان است. این مؤسسه، دارای کتابخانه‌ای تخصصی و…