صفحه آرشیو

موسوعات حدیثی

موسوعات حدیثی

پژوهشی در باره کتاب «عوالم»

مقدمه در طول تاریخ حیات فکری شیعه، محدثان نام آور، پیوسته به گردآوری و تنظیم مجموعه هایی از روایات معصومین علیهم السلام مبادرت ورزیده اند، گر چه انگیزه، هدف، شیوه و محدوده احادیث گردآوری شده یکسان نبوده است اما در مجموع تلاش محدثان زمینه…

کتابهای حدیثی از نگاه امام خمینی(ره)

مبنای استواری کتب حدیثهر کتاب حدیثی از جهات متعدد باید مورد بحث قرار گیرد:1. صحت انتساب کتاب به مولف آن،2. قابل اعتماد بودن اصل کتاب،3. مصون بودن کتاب از تحریف و دستخوش حوادث بودن، و کم و زیادنشدن آن از زمان مولف تا زمان حاضر.پس از آنکه…

بحار الانوار از زاویه نگاه دایره المعارفی

مقدمهعنوان اصلی کتابی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(1) است؛ اثری حدیثی دینی که در چند دهه اخیر از آن به عنوان یک اثر دایرة المعارفی برای مذهب تشیع و طرح معارف اسلامی و انسانی از این…

وسائل الشیعه

«شیخ حر عاملی»نام کامل این کتاب (تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة) است.مؤلف این کتاب، اکتفا بکتب اربعه ننموده و از سایر کتب که بالغ بر یکصد و هشتاد کتاب است (1) در جمع و ترتیب کتاب خود، استفاده کرده.و چون این مصادر نیز…

کتب اربعه حدیث

الف : کافی: این کتاب تألیف شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی است (1) که کلیه علمای رجال وی را توثیق نموده اند.ابن اثیر در جامع الاصول نسبت بوی نوشته (2) شیخ ابو جعفر در مذهب اهل بیت، امام و عالمی بزرگوار و فاضلی مشهور است که از مجددین…

فقه الحدیث در «من لایحضره الفقیه»

1. مقدمه محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (م 381ق) معروف به شیخ صدوق از عالمان، فقیهان و محدثان بزرگ و برجسته جهان تشیع است . این عالم بزرگ در ابعاد وسیعی از فرهنگ اسلامی از جمله عقاید، تفسیر، اخلاق، حدیث و ... قلم زده است . با تتبع در…