صفحه آرشیو

ميرزا ابوالحسن جلوه

ميرزا ابوالحسن جلوه

مختصری از زندگی و ویژگی های مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه

انديشه هاي جلوهحکيم ميرزا ابوالحسن جلوه از همان اوان جواني، به فراگيري حکمت و فلسفه پرداخت و از سرچشمه حکمت الهي سيراب گشت. از اين رو، آفتاب حکمت بر قلبش تابيدن گرفت و به نور معرفت آراسته گرديد. همين مسئله در کنار فروتني، مهرباني و کلام…