صفحه آرشیو

ميرزا عبدالرحيم نهاوندي

نهم ربیع الثانی

نهم ربیع الثانی ۱-وفات آیهالله «سید حیدر حلّی» (۱۳۰۴ هجری قمری) ۲- وفات آیهالله «میرزا عبدالرحیم نهاوندی» (۱۳۰۴ هجری قمری) --- ۱-وفات آیهالله «سید حیدر حلّی» (۱۳۰۴ هجری قمری) سید حیدر بن سید سلیمان صغیر حلی در ۱۵…