صفحه آرشیو

میلاد حضرت زینب

واکاوی سبک زندگی علمی حضرت زینب (س) با رویکردی به قرآن و حدیث

مقدمه جایگاه اهل بیت (ع) در قرآن با آیاتی که در شأن این خانواده نازل شده، به خوبی نمایان است. از جملۀ این آیات میتوان آیۀ تطهیر، آیۀ مباهله، آیۀ مودت، سورة هل أتی، آیۀ تبلیغ و آیۀ ﴿إنما ولیکم الله...﴾ را نام برد که همه به نوعی تجلی گر…