صفحه آرشیو

نامگذاری به نام ابوجهل و ابولهب

نامگذاری به نام ابوجهل و ابولهب

نامگذاری به نام ابوجهل و ابولهب شیعه می گوید نامگذاری فرزندانشان به نام خلفا به خاطر خلفا نبوده اگر اینگونه است چرا به نام ابوجهل و ابولهب نام گذاری نکردند؟ در جواب از این شبهه باید گفت نامهای ابوجهل و ابولهب اسم نیستند که کسی بخواهد آن…