صفحه آرشیو

نام خلفا بر فرزندان امامان

نام خلفا بر فرزندان امامان

نام خلفا بر فرزندان امامان اگر بین خلفا و حضرت علی رابطه دوستانه نبوده پس چرا حضرت علی نام فرزندانش را به نام خلفا قرار داده است؟ در مورد نام گذاری فرزندان امیرالمومنین علی(ع) به نام خلفا توجهتان را به چند پاسخ اجمالی و تفصیلی جلب…