صفحه آرشیو

نام مبارک پنج تن بر روی میخ کشتی حضرت نوح

نام مبارک پنج تن بر روی میخ کشتی حضرت نوح

نام مبارک پنج تن بر روی میخ کشتی حضرت نوح آیا حضرت نوح (ع) وقتی کشتی ساخت، جبرئیل به او میخ هایی داد که نام مبارک پنج تن که به روی آن حک شده بود؟ پرسش آیا صحیح است که نوح پیامبر (ع) وقتی کشتی می ساخت، جبرئیل به او میخ هایی داد که نام…