صفحه آرشیو

نام نیکو در قیامت

نام نیکو در قیامت

نام نیکو در قیامت آیا این روایت صحیح است که «در روز قیامت هر فرد پشت سر امام هم نام خود می ایستد؟ پرسش آیا این روایت صحیح است که «در روز قیامت هر فرد پشت سر امام هم نام خود می ایستد؟ پاسخ اجمالی با بررسی مجموع روایات در می…