صفحه آرشیو

نای مسجد بر قبر

 آیا دلیلی وجود دارد که ساخت و ساز در کنار قبور را حرام بداند ؟

قرآن کریم، صریحا در جریان نقل داستان اصحاب کهف، بنای مسجد بر قبر آنان را عنوان نموده و بر آن مهر تأیید نهاده است. روایات بسیاری وجود دارد که عبادت نزد قبور اولیای الهی را نه تنها مجاز، بلکه دارای ثواب و پاداشی مضاعف اعلام می کند. از آن سو،…