صفحه آرشیو

نجاست سگ

علت نجاست سگ

چرا سگ نجس است دلیل روایی یا قرانی بیاورید؟ رهیافت جواب صحیح این سوال نیازمند توجه به امورزیر است: ۱)ادله ناظر به نجاست سگ فی الجمله در نجاست سگ از نظر فقه امامیه جای هیچ شک و تردیدی نیست و هیچ یک از فقهای امامیه با آن مخالفتی نکرده و…