صفحه آرشیو

نجنگیدن ابوبکر در جنگها

نجنگیدن ابوبکر در جنگها

نجنگیدن ابوبکر در جنگها خلاصه پرسش آیا صحیح است که می‌گویند: ابوبکر در جنگ‌ها و جهاد حتی یک‌بار دست به شمشیر نبرده و نجنگیده است؟ پرسش آیا صحیح است که می‌گویند: ابوبکر در جنگ‌ها و جهاد حتی یک‌بار دست به شمشیر نبرده است و یک تیر به…