صفحه آرشیو

نحله های عرفانی

نحله های عرفانی

خطر فرقه ها

توسعه ابعاد مادی زندگی در جوامع مدرن نتوانسته است از میزان احساس نیاز ریشه دار و همیشگی انسان زمانه ما به معنویت خواهی بکاهد اما آنچه در این شرایط،‌ نگران کننده و هشدار دهنده است سر برآوردن کیش ها، ‌سبک ها و فرقه های عرفانی…

تحلیل و بررسی اصول کلی مکاتب هندی

یک) تناسخریشه های عقیده ی تناسخ نخستین بار به صورت مکتوب در اوپنیشادها به چشم می خورد. ولی محتمل است این ایده اختراع اندیشه ی آریایی ها نبوده باشد، آنها این فکر را از دراویدی ها یعنی بومیان قدیم و سکنه ی اصلی هندوستان اقتباس کرده باشند و…

عرفان اسلامی در هند

چکیده مقاله پیش رو به دوره های سه گانه عرفان اسلامی و ظهور عارفان مسلمان در شبه قاره هند می پردازد. هر چند عرفان اسلامی در دوره نخست خود در سرزمین شبه قاره وجود داشت، اما استقرار آن در دوره دوم عرفان، یعنی پس از قرن ششم روی داد و در دوره…