صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (10)

نخستین دوره تاریخی امامت (۱۰)

نخستین دوره تاریخی امامت (۱۰) قاطعیت در عمل امام حسین(ع) «امام حسین (ع) در مقابل این دنیای آکنده از جور و ظلم و ستم، با قاطعیت تمام قد علم کردو ایستاد.عظمت کار امام حسین (ع)، در این جابود که در مقابل فشار و سنگینی یک دنیای…