صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (4)

نخستین دوره تاریخی امامت (۴)

نخستین دوره تاریخی امامت (۴) کج فهمی های خوارج «من درباره ی خوارج خیلی حساسم. در سابق، روی تاریخ و زندگی این ها خیلی مطالعه کردم. در زبان معروف، خوارج را به مقدس های متحجر تشبیه می کنند، اما اشتباه است. مسأله ی خوارج اصلاً این…