صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (6)

نخستین دوره تاریخی امامت (۶)

نخستین دوره تاریخی امامت (۶) عمار یاسر، دافع فتنه عمار یاسر در جنگ صفین ملتفت شد در یک گوشه ی لشکر همهمه است، خودش را رساند، دید یک نفر آمده وسوسه کرده که: «شما با چه کسانی دارید می جنگید؟»، طرف مقابل شما مسلمانند و…