صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (7)

نخستین دوره تاریخی امامت (۷)

نخستین دوره تاریخی امامت (۷) تصمیمی قاطع حکومت شام هرگز تسلیم نمی شود و هرگز دست از ماجراجویی برنمی دارد. جاسوسان او همه جا را دچار فتنه کرده اند. تهدیدات شام هر روزه افزایش می یابد، اکنون در نظر بگیریم اوضاع را، در چنین اوضاعی…