صفحه آرشیو

نزول مکرر برخی از آیات قرآن

نزول مکرر برخی از آیات قرآن

نزول مکرر برخی از آیات قرآن آیا امکان دارد برای یک آیه چند شأن نزول باشد؟ پرسش سلام، آیا نزول مکرر برای بعضی یا کل آیات قرآن می باشد؟ آیا امکان دارد برای یک آیه چند شأن نزول باشد؟ لطفا با ذکر آیه. پاسخ اجمالی برای…