صفحه آرشیو

نسخ در قرآن

نسخ در قرآن در تازه ترین دیدگاه

نسخ در قرآن در تازه ترین دیدگاه هانسخ در قرآن یکی از مسائل بحث انگیز به شمار می رود و از دیرباز مورد گفت و گو قرار گرفته است. اختلاف نظرها بیشتر، پیرامون مفهوم نسخ در اصطلاح پیشینیان و اصطلاح متأخرین دائر است.نسخ اساساً به معنای فسخ و…