صفحه آرشیو

نسوختن لواط کار شیعه در آتش

نسوختن لواط کار شیعه در آتش

نسوختن لواط کار شیعه در آتش خلاصه پرسش آیا فردی نزد امام علی(ع) آمده و اقرار به لواط کرده و به مجازات آن در آتش افکنده شد، اما چون هیچ شیعه‌ای در آتش نمی‌سوزد، از آن آتش نجات یافت؟ پرسش لطفاً درباره سند و…