صفحه آرشیو

نشست دهم و یازدهم از سلسله نشست های تخصصی مجمع جهانی شیعه شناسی

نشست دهم از سلسله نشست های تخصصی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار گردید.

فرهنگ و فضای مجازی، آسیب ها و فرصت ها، دیپلماسی سایبری نشست دهم  از سلسله نشست های تخصصی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار گردید. این نشست ها در قالب کرسی های ازاد اندیشی و با همکاری معاونت پژوهشی حوزه انجام شد. نشست دهم با موضوع فرهنگ و فضای…