صفحه آرشیو

نشست یازدهم

نشست یازدهم  از سلسله نشست های تخصصی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار گردید.

بایسته های شیعه شناسی و تبلیغ در کشور فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان نشست یازدهم از سلسله نشست های تخصصی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار گردید. این نشست ها در قالب کرسی های ازاد اندیشی و با همکاری معاونت پژوهشی حوزه انجام شد. نشست یازدهم با…