صفحه آرشیو

نظر اهل سنت در باره مصحف امام علی (ع)

نظر اهل سنت در باره مصحف امام علی (ع) چیست؟

نظر اهل سنت در باره مصحف امام علی (ع) چیست؟ پاسخ اجمالی مراد از مصحف امام علی (ع) قرآنی بود که آن حضرت، پس از وفات رسول خدا(ص) به جمع و تدوین آن همت گماشتند. این مصحف دارای ویژگی های خاصی همچون ترتیب دقیق آیات و سور طبق نزول، مطابق قرائت…