صفحه آرشیو

نعمت اللهی

نعمت اللهی

حقیقت مذهب عشق

دست اندرکاران فرقه ی نعمه اللهی گنابادی که پیوسته می کوشند برای ایرادها جوابی بیابند در مسیر برخورد کردن با مخالفان هم بی تحریک و کوشش نیستند مراقبند هر کس سخنی، مقاله ای، نظریه درباره ی فرقه ی نعمه اللهی یا تصوف دارد که می توان به آن…