صفحه آرشیو

نفخه صور

نفخه صور

کسانی که از نفخه صور در امانند

در پایان این جهان، صیحه عظیمی اهل آسمان ها و زمین را می میراند و این صیحه مرگ است که توسط یکی از ملائکه به نام « اسرافیل» در صور دمیده می شود، به همین خاطر به آن « صور اسرافیل» گفته می شود. در مورد کیفیت صور اسرافیل…