صفحه آرشیو

نفرین

آیا امام حسن(ع) مردی را نفرین کرد و او به دنبال این نفرین تبدیل به زن شد؟

آیا امام حسن(ع) مردی را نفرین کرد و او به دنبال این نفرین تبدیل به زن شد؟ پرسش زن شدن مرد توسط امام حسن(ع) در کدام منابع آمده؟ و آیا از سند صحیح برخوردار است؟ پاسخ اجمالی ر برخی از منابع گزارش شده است؛ امام حسن(ع) در مجلس معاویه در حال…