صفحه آرشیو

نفقه

نفقه

نفقه؛ هزینه ای برای عشق و عاطفه

در فرهنگ عربی مثلی است که می گوید: من له الغنم فعلیه الغرم؛ هر که سودی می برد می بایست غرامت آن را هم بپردازد. به این معنا که اگر خیری از جایی به تو می رسد نمی بایست شرش را دیگری بچشد. بنابراین، تلخ و شیرین زندگی را باید پذیرفت؛ چرا که گل…