صفحه آرشیو

نقدی بر معرفت های شرک آلود در مسائل

نقدی بر معرفت های شرک آلود در مسائل

نقدی بر معرفت های شرک آلود در مسائل مقدمهامامت در اندیشه ی اسلامی شأنی عظیم ورتبتی والا یافته است ، زیرا رهبری جامع انسانیت وتحقق بخش فلسفه ی کلی آفرینش ومکمل دین وروح رسالت های آسمانی است . امامت ، گرانقدرتر از آن است که با…