صفحه آرشیو

نقد و بررسی دیدگاه فریقین درباره اهل ذکر

نقد و بررسی دیدگاه فریقین درباره اهل ذکر

نقد و بررسی دیدگاه فریقین درباره اهل ذکر مفهوم ذکر ذکر در لغت به معنای «حفظ الشیء» و خلاف نسیان به کار رفته است. راغب اصفهانی می گوید: الذکر، یادآوری است. گاهی چیزی را به یاد می آورید و مراد از آن حالتی است در نفس که انسان به…