صفحه آرشیو

نقش امامت در رشد معنوی جامعه

نقش امامت در رشد معنوی جامعه

نقش امامت در رشد معنوی جامعه لزوم اتصال بشر به معنویت (عالم معنا)معنویت جدا شدن از عالم ماده و پیوستن به عالم معناست. نوعی انقطاع باطنی از ماده و ماده گرایی است. مطالعات اقوام شناسان بر روی انسان های اولیه، به اتفاق از تمایلات…