صفحه آرشیو

نقش غایی امام در نظام آفرینش (1)

نقش غایی امام در نظام آفرینش (۱)

نقش غایی امام در نظام آفرینش (۱) تعریف امام از نظر لغت شناسان عرب «امام» کسی است که در کارها به او ا قتدا می‌شود (ابن منظور، ۲۰۰۰: ج۱، ص۱۵۷؛ مصطفی، بی‌تا: ج۱، ص۲۷؛ معلوف، ۱۹۷۳: ص۱۷). واژه «امام» در قرآن کاربردهای…