صفحه آرشیو

نقش فاعلی امام در نظام آفرینش (2)

نقش فاعلی امام در نظام آفرینش (۲)

نقش فاعلی امام در نظام آفرینش (۲) ۲٫ انکار هرگونه تأثیر فاعلی گروهی از متفکران اسلامی، هرگونه تأثیر فاعلی وجود روحی و معنوی امام در جهان آفرینش را انکار کرده‌اند. اشاعره که علیت فاعلی را در خداوند، منحصر می‌دانند و اصل عادهالله…