صفحه آرشیو

نقش فاعلی امام در نظام آفرینش (3)

نقش فاعلی امام در نظام آفرینش (۳)

نقش فاعلی امام در نظام آفرینش (۳) نقش فاعلی امام در جهان آفرینش (دیدگاه مختار) از روایات به دست می‌آید که امام در جهان، دو نقش فاعلی عام و خاص دارد؛ نقش فاعلی خاص، مربوط به تصرفات ویژه‌ای است که در مواقع و مواردی خاص در عالم…