صفحه آرشیو

نمونه ای از مکاشفه ها و خواب های واقعی

نمونه ای از مکاشفه ها و خواب های واقعی

نمونه ای از مکاشفه ها و خواب های واقعی آیا این امکان وجود دارد که پیامبران و امامان(ع) را بعد از رحلتشان در خواب و یا مکاشفه دید و راهنمایی‌هایی از آنها دریافت کرد؟ پرسش آیا صحیح است که برخی افراد، معصومین(ع) را در مکاشفه و یا خواب…