صفحه آرشیو

نهضت امام حسین علیه السلام

نهضت امام حسین علیه السلام

نهضت امام حسین علیه السلام بررسی تحلیلی نهضت عاشورا از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. حضرت امام حسین علیه السلام از یک سو با رفتار جابرانه حاکمیت وقت رو به رو بوده اند و از سوی دیگر نهضت خودشان را که مبتنی بر آگاهی بخشی به مردم آن…